Polski

Polski (PL)

Szukaj
książki dla dzieci po angielsku
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin sklepu ksiegarniakangurek.pl

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem ksiegarniakangurek.pl
 
Sprzedającym jest Agnieszka Kołtyś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Kołtyś Księgarnia Kangurek, ul. Wrzeciono 39/8 , 01-963 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:7151783759 , REGON: 364173046 zwany dalej „Sprzedającym”.
 
Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
  • pod numerem telefonu: 512094875 - koszt połączenia za minutę zgodnie z taryfą operatora,
  • pod adresem poczty elektronicznej: sklep@ksiegarniakangurek.pl

§ 1 Definicje
 
1.Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.

2.Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot zdolny do zawierania umów.

3.Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.Sprzedający – Agnieszka Kołtyś prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Kołtyś Księgarnia Kangurek, ul. 39/8, 01-963 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7151783759 , REGON: 364173046.

5.Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6.Towar – oznacza produkt przedstawiony i oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

7.Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

8.Umowa Sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedającym.

9.Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem ksiegarniakangurek.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

10.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2 Zasady ogólne

1.Sprzedający Agnieszka Kołtyś prowadzi sprzedaż 24 godziny na dobę za pośrednictwem sieci Internet.

2.Sprzedający zastrzega sobie możliwość chwilowych przerw w działaniu Sklepu internetowego spowodowanych konserwacją, serwisem technicznym, aktualizacją bazy lub zwiększeniem funkcjonalności platformy. Sprzedający będzie dokładał starań, aby wyżej wskazane przerwy były jak najmniej uciążliwe dla Klienta i odbywały się jak najkrócej.

3.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Klienta ze Sklepu internetowego spowodowanego siłą wyższą.
 
4.W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
a.przeglądarka internetowa [nazwa] w wersji [...] lub nowszej z włączoną obsługą niezbędnych aplikacji […]
b.minimalna rozdzielczość ekranu […x…] pikseli.

5.Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.


§ 3 Rejestracja

1.W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2.Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedającego na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

§ 4 Składanie zamówień

1.Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza Zamówienia znajdującego się na platformie pod adresem ksiegarniakangurek.pl

2.Klient zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.

3.Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

4.W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy również z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

5.Zawartość platformy w domenie www. stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
 
6.Klient, składając zamówienie, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 
7. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych klienta w celu realizacji zamówienia.

8.Wszystkie ceny podane na stronie internetowej ksiegarniakangurek.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

9.Klient składa Sprzedającemu zobowiązanie w momencie, kiedy akceptuje zamówienie, klikając ikonę „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

10.Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:
a.dane Sprzedającego i poszczególne pozycje zamówienia,
b.łączna wartość brutto,
c.sposób i termin zapłaty,
d.sposób i termin realizacji zamówienia,
e.prawo odstąpienia od umowy - wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

11.Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

12.Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem”.

13.Zmiana lub anulowanie zamówienia przez Klienta, możliwa jest do chwili przekazania paczki firmie transportowej/ poczcie polskiej.

14.Wprowadzenie zmian w zamówieniu możliwe jest poprzez kontakt z Sprzedającym poprzez e-mailem lub telefonicznie na numer telefonu Sprzedającego.

15.Po przekazaniu paczki firmie transportowej/poczcie polskiej nie ma możliwości dokonania zmian lub anulowania zamówienia.

16.Zamówienia są przyjmowane również drogą mailową poprzez wysłanie e-maila na adres: sklep@ksiegarniakangurek.pl zawierającego dokładne oznaczenie Towaru, dane osoby zakupującej oraz dane do wysyłki.
 

§ 5 Zapłata ceny

1.Płatności za zamówienie, w tym cena oraz koszty dostawy, dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych Sklepie internetowym oraz na zasadach określonych przez Sprzedającego.

2.Sprzedający udostępnia następujące narzędzia płatnicze, których wyboru dokonuje Klient:
a.Przelew, Przedpłata bankowa na rachunek Sprzedającego - płatność po złożeniu zamówienia na numer konta podany w wiadomości e-mail, dyspozycję przelewu Klient składa przez Internet, w banku lub na poczcie. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego. W przypadku skompletowania przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty, Sprzedający oczekuje na wpływ środków na konto. Dopiero wtedy Sprzedający przekazuje zamówienie do wysyłki. Ze względu na zautomatyzowany proces księgowania płatności, Sprzedający nie honoruje potwierdzeń przelewu. W tytule przelewu Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia, w innym przypadku może to spowodować opóźnienie księgowania.
b.Zapłata za pobraniem - gotówka płatna jest przez Klienta u pracownika firmy przewozowej, który doręcza przesyłkę.

3.Zamówienia nieopłacone (za wyjątkiem opcji - „Zapata za pobraniem") przez Klienta w ciągu 7 dni kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia będą automatycznie anulowane.

4.Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

5.W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedający może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedający zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

6.W razie niepodania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedający podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedający zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

7.Na każdy sprzedany Towar Sprzedający wystawia dowód zakupu (paragon lub fakturę).

§ 6 Koszty i termin wysyłki
 
1.Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić, chyba że kontakt z Klientem jest niemożliwy lub utrudniony.

2.Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie Sprzedającego po uprzednim uzgodnieniu.

3.Przesyłka wysłana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”.

4.Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „koszt dostawy”.
 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1.Klient może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego, korzystania z ksiegarniakangurek.pl jak również dostarczonych Towarów.

2.Reklamację należy składać w formie pisemnej (e-mail) na adres sklep@ksiegarniakangurek.pl

3.Reklamowany Towar należy odesłać na poniższy adres: Księgarnia Kangurek, ul. Wrzeciono 39/8, 01-963 Warszawa
 
Z dopiskiem „REKLAMACJA"

4.Reklamacja powinna zawierać, co najmniej:
a.imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
b.datę złożenia lub i przyjęcia zamówienia stanowiącego podstawę reklamacji,
c.przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, w szczególności Towar, jeżeli jest przedmiotem reklamacji;
d.wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

5.Przez złożenie reklamacji rozumie się również dostarczenie reklamowanego Towaru pod adres wskazany powyżej osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę, przy czym dostarczenie reklamowanego Towaru winno nastąpić po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

6.Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek opatrzonych formułą za pobraniem.

7.W przypadku uznania reklamacji, reklamowany Towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a w przypadku niedostępności danego Towaru, Sprzedający dokona zwrotu równowartości ceny zrealizowanego zamówienia lub zaoferuje Towar zastępczy.
 
8. Reklamacja przysługuje Klientowi również w przypadku niewywiązania się z umowy dostarczenia towaru przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. 
 

§ 8 Odstąpienie od umowy

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

2.Termin, o którym mowa w pkt 1 jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedającego.

3.Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Dodatkowo jeśli Klient dokonuje zakupu w ramach akcji promocyjnych, w których Klient otrzymuje prezent - Klient jest zobowiązany również do jego zwrotu.

4.Wzór formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jest dostępny poniżej ostatniego punktu Regulaminu.

5.Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć wg poniższego wyboru:
a.w postaci elektronicznej poprzez wysłanie oświadczenia Sprzedającemu na adres poczty elektronicznej wskazany w Regulaminie (Sprzedający niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia),
b.wraz ze zwracanym Towarem w formie papierowej na adres:
Księgarnia Kangurek, ul. Wrzeciono 39/8, 01-963 Warszawa

6.Klient będący konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu - na swój koszt - niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem) na adres wskazany w ust. 5b powyżej.

7.Do Towaru powinien zostać dołączony otrzymany paragon lub faktura. Niedołączenie paragonu lub faktury nie stanowi jednak przyczyny odmowy przez Sprzedającego skorzystania z odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem.

8.Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Sprzedający zwraca najtańszy oferowany w Sklepie internetowym koszt dostarczenia Towaru).

9.W przypadku zgłoszenia żądania wystawienia faktury VAT, w dacie zwrotu Sprzedający wystawia fakturę korygującą i przesyła do Klienta w formie elektronicznej.

10.Jeżeli Klient będący konsumentem wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Sprzedający wstrzymuje się do zwrotu dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru.

11.Zwrot należności nastąpi w takiej formie przelewu na konto bankowe wskazane w Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Klient zobowiązany jest wskazać konto bankowe, na które ma zostać dokonany zwrot.

12.Przesyłki ze zwracanym Towarem nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy (Sprzedającego) nie będą przyjmowane.

13.Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku Towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

14.Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przepadku świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w § 8 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych.

15.Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w ramach i na potrzeby tej działalności.

 
§ 9 Zmiana Regulaminu
 
1.Klient posiadający konto w Sklepie zostanie poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2.Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3.Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4.Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 
 
§ 10 Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.04.2016.

2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3.Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawartej w ramach platformy na stronie internetowej ksiegarniakangurek.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest prawo polskie.

4.Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedającego w ramach platformy ksiegarniakangurek.pl , będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

 

Miejscowość, dn. …..…

 

………Imię i nazwisko…......................................

...........adres.........................................................

.............................................................................

 

 

Agnieszka Kołtyś

Księgarnia Kangurek

ul. Wrzeciono 39/8

01-963 Warszawa

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja, …Imię i nazwisko . niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

 

Data zawarcia umowy:

Data dostarczenia Towaru:

 

Numer konta, na który proszę o dokonanie zwrotu wartości zwracanego towaru:

………………………………………………………………………– właściciel konta ……………………………

 

Podpis konsumenta

..............................

 
 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl